Skip to content

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.kulinarnyparagraf.pl

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 j.t.), który określa warunki:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 2. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
 3. zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  1. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie internetowej www.kulinarnyparagraf.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 5. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenia:
  1. Strona – strona internetowa pod adresem: kulinarnyparagraf.pl,
  2. Usługodawca – Pani Katarzyna Krupa, zamieszkała w … przy ul. …, adres elektroniczny: katharinakrupa@op.pl
  3. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony,
  4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony, o których mowa w 2 Regulaminu.

 

 

 • 2. Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony następujące usługi:

 1. usługę dostępu do Strony i przeglądania treści zamieszczanych na Stronie,
 2. usługę kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie w zakładce „KONTAKT”.

 

 

 • 3. Warunki świadczenia Usług
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pomocą Strony są bezpłatne.
 2. Do prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest:
 1. Z uwagi na konwencję treści zamieszczanych na Stronie, mającej charakter bloga poruszającego szeroko rozumiane kwestie prawne, Usługobiorcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy Usługobiorca korzystający z Usług winien zapoznać się z Regulaminem. Usługobiorca, który nie zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Usług.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 4. W trakcie korzystania ze Strony, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy instalowane są pliki cookies zgodnie z treścią Polityki Cookies.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym korzystanie z Usług obarczone jest ryzykiem wystąpienia niebezpieczeństw charakterystycznym dla sieci Internet. 
 6. Niedopuszczalne jest korzystanie ze Strony umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Usługodawcy, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Strony.
 7. Usługobiorca korzystający z Usługi, o której mowa w 2 lit. b Regulaminu, zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w formularzu kontaktowym. W szczególności, Usługobiorca korzystający z takiej Usługi przed wysłaniem wiadomości do Usługodawcy, jest proszony o upewnienie się, że wpisany w formularzu adres e-mail jest prawidłowy, że należy on do Usługobiorcy oraz że jest obsługiwany wyłącznie przez Usługobiorcę. Usługodawca zwraca uwagę, że udzielona przez Usługodawcę wiadomość e-mail zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu. W przypadku więc, gdy Usługobiorca poda adres e-mail nienależący do Usługobiorcy lub adres e-mail, do którego dostęp mają również inne niż Usługobiorca osoby, może to spowodować ujawnienie danych osobowych lub innych informacji o Usługobiorcy osobom trzecim.

 

 

 • 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usług
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje przez Usługodawcę i Usługobiorcę zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Usług dostępnych na Stronie, i w zależności od rodzaju Usługi jest to:
  1. chwila wejścia Usługobiorcy na Stronę – w przypadku Usługi, o której mowa w 2 lit. a Regulaminu,
  2. chwila rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego – w przypadku Usługi, o której mowa w 2 lit. b Regulaminu.
 2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdej chwili. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Strony, umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia przez Usługobiorcę w jakiejkolwiek formie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług z Usługobiorcą, który narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych.

 

 

 • 5. Prawa autorskie
 1. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z zasobów Strony wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Strony, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności komercyjnej.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Strony, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, jest zabronione. Usługodawca wyraża jednakże zgodę na linkowanie przez Usługobiorcę do niniejszej Strony w mediach społecznościowych, o ile działanie takie nie ma charakteru komercyjnego, nie stanowi naruszenia dobrego imienia i czci Usługodawcy lub osób trzecich wskazanych na Stronie, oraz nie powoduje lub nie naraża Usługodawcy lub osób trzecich wskazanych na Stronie na powstanie szkody.

 

 

 • 6. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Usług poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Reklamacja powinna zawierać opis przyczyn jej wniesienia, żądania reklamującego oraz prawidłowe dane kontaktowe Usługobiorcy (adres e-mail).
 2. Usługodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje wiadomością poczty elektronicznej przesłaną na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 

 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Treści zawarte na Stronie mają charakter informacyjny, nie stanowią porad prawnych.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem …
 2. O zmianach Regulaminu Usługodawca informuje na Stronie.
 3. Usługodawca może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na Stronie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub Usług dostępnych na Stronie.